Közbeszerzési dokumentum

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

AZ

EKR000620682019

AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KÖZBESZEZRÉSI ELJÁRÁSHOZ

"Útépítési és burkolási munkák Csornán (2)"

Csorna, 2019. május

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Glavanits Judit

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 01039

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

ld. a felhívás I. pontjában foglaltakat

Az eljárás típusa:

Nemzeti, Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

Útépítési és burkolási munkák Csornán (2)

EKR-azonosító:

EKR000620682019

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak, különös tekintettel a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet szabályaira.


Útmutató

· A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:

ajánlattételi FELHÍVÁS (az EKR-rendszerben elérhető)

ÚTMUTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

SZERZŐDÉSTERVEZET (külön, önálló mellékletben)

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK (külön, önálló mellékletekben)

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK (külön, önálló mellékletekben)

Jelen közbeszerzési dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzésre vonatkozó kógens jogszabályokban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással és a jogszabályok tartalmával együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. Harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR rendszeren) keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület az erre a célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.

Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy

b) üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig

nem elérhető.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2a) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására..

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt az EKR működésének helyreállítását követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel köteles meghosszabbítani.

Ha az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi és részvételi határidőt az 16. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nem érinti, hanem az az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontásának az EKR-rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott időpontjában áll fenn, az EKR az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását működésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehajtja.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

· KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

· Közös ajánlattétel

Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján lehetséges. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében - kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét -az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

 • a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
 • a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
 • arra vonatkozó rendelkezést, hogy a közös ajánlattevők milyen rész-feladatok elvégzéséért felelősek egyenként;
 • meghatalmazást, amely kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva tesz ajánlatot, az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése értelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

· ELŐZETES VITARENDEZÉS

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani.

· A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

 • nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 • a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:

 • a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 • a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

6. tájékoztatást nyújtó szervek:

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: +36 (1) 476-1100

Fax: +36 (1) 476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf. 481.

Telefon: +36 (l) 795-1400

Fax: +36 (l) 318-2570

Honlap: www.kormany.hu

NAV

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 (1) 428-5100

Fax: +36 (1) 428-5382

Honlap: www.apeh.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.

Telefon: +36 (1) 374-2700

Fax: +36 (1) 374-2925

Honlap: https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek

Közbeszerzési Hatóság

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 166.

Telefon: +36 (1) 882-8502

Fax: +36 (1) 882-8503

Honlap: https://www.kozbeszerzes.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

9022 Győr, Jókai utca 12.

Postacím: 9001 Győr, Pf. 601.

Telefon: +36-96-795-871

Fax: +36-96-795-875

E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu

Csornai Járási Hivatal

Székhely: 9300 Csorna, Szent István tér 22.

Tel: +36 96 590-114

Fax: +36 96 590-171

E-mail: hivatal.csorna@jaras.gyorkozig.hu

7. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

8. Az ajánlatok elbírálása, értékelése

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 76. § (5) bekezdése, valamint az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján a 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti "legjobb ár-érték arány" alapján bírálja el.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget.

Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, a bírálati szemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan pl.:az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes; vagy az ajánlat a felhívásban meghatározott ajánlati kötöttségtől eltérő ideig érvényes; a jótállás terjedelmének a felhívásban és/vagy a dokumentációban meghatározottól eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben kell megadni a felolvasólapon az EKR rendszerben. A felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a tételes kereskedelmi ajánlat/ árazott költségvetés összesen rovatban szereplő összegével. Az ajánlatban 0 Ft-os megajánlás nem szerepeltethető.

A Kbt. 71. § (11) bekezdése értelmében ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Az ajánlatok értékelése MINDHÁROM KÖZBESZERZÉSI RÉSZ esetében:

Értékelési szempont megnevezés

Súlyszám

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap)

15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (hónap)

15

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 5 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.

Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette (legtöbb pontszámot szerezte). Amennyiben több ajánlattevőnek azonos a pontszáma, az ajánlatkérő azon ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amely a kedvezőbb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot tette.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

 • a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 48 hónap
 • az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 120 hónap

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül:

 • a vállalt többlet-jótállás mértéke esetében: 0 hónap
 • az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata esetében: 6 hónap

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata körében a bevont szakember kifejezetten építésvezetőként, ebben a munkakörben/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatának bemutatása szükséges. A számítás során figyelembe vehető minden megkezdett hónap, az egyes munkák közötti átfedések nélkül.

A szakembernek saját kezűleg aláírt nyilatkozatával nyilatkoznia kell a beruházás időtartalma alatti rendelkezésre állásáról.

A nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.

Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy az összesített nettó ár meghatározása során az alábbiakat vegyék figyelembe:

 • Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket... stb, kivéve az ÁFA összegét.
 • Az ajánlati árat (azaz a költségvetés általános forgalmi adó nélkül vett végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
 • Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni! A kiadott költségvetést és annak valamennyi sorát be kell árazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik! Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a költségvetésben a tételeket összevonják, törölnek, vagy megváltoztatnak, az az ajánlat értékelés nélküli érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Ugyancsak érvénytelen az ajánlat hiánypótlás lehetősége nélkül, ha az Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést (szakmai ajánlatot).
 • A felolvasólapon szereplő ajánlati árnak és az árazott költségvetésben szereplő árnak egymással meg kell egyeznie.

Felhívjuk az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy az EKR-rendszer a számszerűen megadni kért adatok esetében a pontot tizedespontként értelmezi, ezért fokozottan ügyeljenek arra, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat csak számkarakterek használatával (pont, szóköz, egyéb karakter használata nélkül) adják meg!!

A vállalt jótállás mértéke valamint az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata szempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká.

A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:

P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.

9. Üzleti titkot képező dokumentumok

A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.§ (1) és (2) bekezdések] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az első pontban meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az első pontban meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak

10. Kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kizárólag az EKR-rendszer használható. Ajánlatkérő kizárja bármilyen papír alapon vagy az EKR-en kívülről érkező dokumentum figyelembevételét, telefonos megkeresés alapján tájékoztatást nem ad.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-a az alábbiakat tartalmazza:

(1) Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

(2) Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

12. Nyilvánosság

Ajánlattevő magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy a beruházás pénzügyi fedezetét biztosító szervek vagy szervezetek is jogosultak a közbeszerzés adatainak megismerésére.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

13. Egyéb információk

A közbeszerzési dokumentáció átvétele illetve elektronikus elérése az eljárásban való részvétel feltétele! A közbeszerzési dokumentumot ajánlatkérő térítésmentesen teszi elérhetővé az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, az EKR rendszeren keresztül.

Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentum valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni. A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel.

A közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőnek. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében.

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített - hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak között ellentmondás van, az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.

14. CsatoLandó dokumentumok/nyilatkozatok listája

A 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (7) bekezdése értelmében ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

A (7) bekezdés alkalmazásában az EKR által biztosított elektronikus űrlapok

a) nem jogszabályi változásból eredő, technikai módosítása esetén az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során rendelkezésre álltak; vagy

b) jogszabályi változásból eredő módosítása esetén az ajánlatkérő köteles - a jogszabályok által meghatározott átmeneti rendelkezések és hatálybalépésre vonatkozó szabályok figyelembevételével - az előkészítés során rendelkezésre álló űrlapok helyett, a jogszabályi változásokra figyelemmel módosított elektronikus űrlapok alkalmazásával megindítani az eljárást.

Sorszám

Csatolandó irat / dokumentum

megjegyzés

1.

Felolvasólap

A Felolvasólap mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

2.

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája

Elektronikus formában (pdf)

3.

Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

Kérjük, hogy az AJÁNLATTEVŐre vonatkozó kizáró okok tekintetében az alábbiakra hivatkozzanak:

"Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja"

4.

Ajánlattevő, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő változásbejegyzési cégiratai vagy nyilatkozat arról, hogy változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban

Adott esetben [=ún. "e-tértivevény"-t és az "Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a "Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát] kell csatolni. A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

5.

nYILATKOZAT A kBT. 66. § (2) BEKEZDÉS SZERINT

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

6.

nYILATKOZAT A kBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINT

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

7.

nyilatkozat a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételek elfogadására

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

8.

Közös Ajánlattevők megállapodása

Szükség esetén, elektronikus formában, aláírt és szkennelt pdf-ként (mintát Ajánlatkérő nem bocsát rendelkezésre)

9.

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK VÁLLALÁSÁRÓL

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

10.

MEGHATALMAZÁS

Szükség szerint, elektronikus formában, aláírt és szkennelt pdf-ként (ld. 1.sz. kiegészítő iratminta)

11.

nyilatkozat felelősségbiztosításról

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza.

12.

Nyilatkozat alvállalkozóról

A nyilatkozat mintáját az EKR felületen összeállított dokumentáció tartalmazza

ÉS

a 2. sz. iratminta benyújtandó aláírt pdf-ként.

Kérjük, hogy az ALVÁLLALKOZÓKRA vonatkozó kizáró okok tekintetében a következő szakaszra legyenek kedvesek hivatkozni: "Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés"

13.

áRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS (SZAKMAI AJÁNLAT RÉSZEKÉNT)

Elektronikus formában (pdf-ben aláírva szkennelve ÉS excel-file formátumban is), a kitöltendő és benyújtandó excel-filet a EKR-rendszer csatolt mellékletként tartalmazza

14.

építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalatának alátámasztása

A 3. sz. iratminta benyújtandó aláírt pdf-ként, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (tanúk!).


· sz. kiegészítő iratminta

MEGHATALMAZÁS[1]

Alulírott(ak) meghatalmazom/meghatalmazzuk

...................................................................................................-t,

(meghatalmazott neve)

hogy a(z)

.....................................................................................................

(ajánlattevő neve)

ajánlattevő nevében az "Útépítési és burkolási munkák Csornán (2)" tárgyú, EKR000620682019 azonosító számúközbeszerzési eljárásban az alábbi feladatokat elvégezze:

....................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

Kelt: .................................

...................................................

meghatalmazott/meghatalmazottak

aláírása

...................................................

meghatalmazó/meghatalmazók

cégszerű aláírása

Tanúk:

1. tanú

2. tanú

Név:

.........................................

Név:

.............................................

Lakcím:

.........................................

Lakcím:

.............................................

Sz.ig.sz.:

.........................................

Sz.ig.sz.:

.............................................

Aláírás:

.........................................

Aláírás:

.............................................


2. sz. kiegészítő iratminta

nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

Alulírott .................., mint a(z) .............................................. (székhely: .................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az "Útépítési és burkolási munkák Csornán (2)" tárgyú, EKR000620682019 azonosító számú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez:

alvállalkozót igénybe kívánok venni az alábbi feladatok ellátására:

alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám): .....................................

tevékenység megnevezése: ..................................................................[2]

vagy

alvállalkozót nem kívánok igénybe venni.[3]

Kelt: ................................................

......................................................

aláíró neve és cégnév


· sz. kiegészítő iratminta

AZ ÉPÍTÉSVEZETŐKÉNT BEVONT SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA[4]

Teljesítésbe bevont szakember személyes adatai

Név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Munkáltató neve, címe

Munkavégzés időtartama (év-hónaptól év-hónapig)

(pl. 2010 januártól - 2011 januárig)

Építésvezetőként dolgozott a megjelölt időszak alatt?[5] (igen/nem)

Igazolt hónapok száma[6]

(pl. 13)

Összesen: [7]

Szakember nyilatkozata:

Alulírott, ..................................... mint a(z).............................(cégnév) (székhely:.................................) ajánlattevő által a teljesítésbe bevont szakember ezennel kijelentem, hogy részt veszek a Vilmos Park Városüzemeltető Kft., mint ajánlatkérő által a "Útépítési és burkolási munkák Csornán (2)" tárgyú,EKR000620682019 azonosító számúközbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés teljesítésében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a fent jelzett közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljes időtartama során, az annak alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben közzétett adatkezelési szabályzatot megismertem, annak rendelkezéseit megértettem és jelen nyilatkozatommal elfogadom.

Kelt: ................................

.............................................

bevont szakember saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

/aláírás 1./

/aláírás 2./

Tanú 1. neve:

Tanú 2. neve:

Lakcíme:

Lakcíme:


Adatkezelési tájékoztatás

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelők képviselője: Vilmos Park Városüzemeltető Kft. valamint Dr. Glavanits Judit FAKSZ

Adatkezelők e-mail címe: info@vilmosparkkft.hu valamint iroda@aureummalum.hu

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja:

1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyes adatok kezelésével érintett személy

hozzájárulása. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása az ajánlat benyújtásával

vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával történik.

2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében (a továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése, kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából kezeli, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat tartalma szerint:

A kezelt személyes adatok:

Ajánlattevő (ha természetes személy vagy egyéni vállalkozó): név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok

Közös ajánlattétel esetén: konzorciumvezető, konzorcium tag (ha természetes személy vagy egyéni

vállalkozó) név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok

Ajánlattevő képviselője: Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyigazolvány szám, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok

Kapcsolattartó: név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím), telefonszám, e-mail cím, aláírás

Ajánlattevő nyilatkozatra jogosult: képviselője: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás

Meghatalmazott: név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás

Ajánlattevő által bemutatott, a teljesítésben részt vevő személy: név, születési hely, születési idő, lakcím, szakmai tapasztalat ideje, időszaka, önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok, rendelkezésre állási nyilatkozat, aláírás

A közbeszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az ajánlattevő ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: A közbeszerzési eljárás lefolytatására, így a személyes adatok kezelésére az elektronikus közbeszerzés rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. A személyes adatok forrása az ajánlattevő. A személyes adatokat az EKR használatára feljogosított, a közbeszerzési eljárásban közreműködő személyek ismerhetik meg.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az EKR-ben kezelt adatokat az EKR fenntartására és üzemeltetésére az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendeletben kijelölt NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.(Cg. 01-09-297946, 1066 Budapest, Mozsár utca 16., a továbbiakban NEKSZT Kft.) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli.

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe.

Közbeszerzési tanácsadó: Aureum Malum Kft. (székhely: 9155 Lébény, Fő u. 65.)

Személyesen közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Glavanits Judit, (lajstromszám: 01039)

Adatkezelő hirdetménye a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes adatok tesz közzé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére - jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek, kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot - a fentieken túl nem kerülnek továbbításra.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli:

- A közbeszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat alapján, az irat irattárban helyezésének évét követő évtől számított 5 évig őrzi, ezt követően selejtezésre, megsemmisítésre kerülnek.

- Az EKR-ben kezelt személyes adatokat Adatkezelő a Kbt. 46. §-ban meghatározott ideig őrzi, ezt

követően az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos

szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. archiválja őket.

6. TÁJÉKOZTATÁS KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL

A közös adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feladatokat - így az személyes adatok kezelésével érintett személy jogainak gyakorlásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat is - a Vilmos Park Városüzemeltető Kft. látja el.

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait választása szerint bármely adatkezelővel szemben gyakorolhatja.

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatot.

Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy

Adatkezelő a korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:

- vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

- tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

8. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza).

9. JOGORVOSLAT

Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).


[1] A meghatalmazás tárgya lehet pl. kötelezettségvállalás, kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben különböző feladatok elvégzésére különböző személyeket hatalmaznak meg, akkor ennek megfelelően külön-külön meghatalmazásokat kell az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát a meghatalmazáshoz csatolni kell! A meghatalmazott természetes személy tekintetében, amennyiben nem a gazdasági társaság cégjegyzési joggal rendelkező tagja, csatolni kell közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát, vagy a személyazonosító okmányának másolatát, amelyből az aláírása hitelessége megállapítható.

[2] Szükség szerinti számban bővíthető!

[3] A felesleges részek törlendőek, a megfelelő részek kitöltendőek.

[4] Az igazoláshoz a táblázat sorai a kellő számban többszörözhetőek, amennyiben több munkáltató/megbízó vonatkozásában kíván szakmai tapasztalatot igazolni.

[5] Csak "igen" vagy "nem" válasz írható be az oszlopba.

[6] Minden megkezdett hónapot a számítás során figyelembe kell venni, így például: 2018. január - 2018 március: összesen 3 hónap.

[7] Az összesen igazolt hónapok számának meg kell egyezni a felolvasólapon szereplő értékkel.

Ide írhatsz...